Aprūpētājs

Apgūsti arī ārpus formālās izglītības sistēmas!

ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS APGŪTĀS PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

Personai, kura vēlas apliecināt savu profesionālo kompetenci un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, jāvēršas ar iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā, kura ir akreditēta un var veikt profesionālās kompetences novērtēšanu.
Personas profesionālo kompetenci novērtē profesionālās kvalifikācijas eksāmenā. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība MK 2022. gada 29. novembra noteikumi  Nr. 752 "Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību
Iesniegumam obligāti ir jāpievieno maksājuma dokuments, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.  Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”. 
Uz Aprūpētāju attiecināma 27. Izglītības tematiskās jomas "Sociālā labklājība" izglītības programmu grupa "Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi, sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība"

Max grupā 12 cilvēki, ja ir 12, tad viens maksā 52,25 euro, ja 1 cilvēks, tad maksā 339,34 euro.

Sekmīgi nokārtojot eksāmenu pretendents iegūst valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. 
Pirms eksāmena izglītības iestāde organizē bezmaksas konsultāciju par profesijas standarta prasībām un eksāmena norisi

Piesakies: