+371 22038287
LV | RU | EN

Lietvedis

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi. Kvalifikācija: Lietvedis

 uzsākam 7. novembrī nodarbības tiešsaistē otrdienās no 18.00-21.00

Iegūsti profesionālās kvalifikācijas apliecību un kļūsti par lietvedi Latvijā un Eiropas Savienības valstīs

Izglītības programma:

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija

Lietvedis

Izglītības programmas kods:

 30T 346 01 3

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis (2. PKL) (atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (3. LKI))

Izglītības programmas apjoms:

640 stundas (klātienē-tiešsaistē 196 stundas un e-vidē 204 stundas, 240 stundas kvalifikācijas prakse)

Programmas apguves periods:

8 mēneši

Programmas licence un akreditācija:

 P_6237, AP_2477 akreditēta līdz 24.11.2028.

Izglītības ieguves forma:

Neklātiene (modulārā programma)

Kursu maksa:

100,00 EUR mēnesī

Prasības attiecībā uz iestāšanos:

Vidējā izglītība

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot lietvedi, kurš spēs nodrošināt dokumentu apriti organizācijā, pielietojot dokumentu elektronisko pārvaldības sistēmu, strādāt ar lietu nomenklatūru, sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt un nosūtīt dokumentus, sagatavot dokumentu atvasinājumus, nodrošināt dokumentu arhivēšanu, pārzināt uzņēmuma struktūru.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

 • Izprot organizācijas dokumentu pārvaldību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus.

 • Patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem prot izstrādāt un noformēt dokumentus, izmantojot lietišķās rakstības stilu.

 • Prot nodrošināt un organizēt dokumentu apriti atbilstoši organizācijas noteiktajai kārtībai.

 • Prot ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes termiņus.

 • Prot izstrādāt organizācijas lietu nomenklatūru.

 • Prot veidot lietas un saglabāt dokumentus atbilstoši organizācijas lietu nomenklatūrai.

 • Prot sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā.

 • Prot izstrādāt arhīva izziņas.

 • Prot protokolēt sanāksmes un lietišķās tikšanās.

 • Māk ievērot personas datu aizsardzības normatīvos aktus.

 • Māk izmantot datubāzes, datorprogrammas un biroja tehniku.

 • Izprot profesionālās ētikas pamatprincipus.

 • Pārzina un māk ievērot lietišķo etiķeti.

 • Prot strādāt patstāvīgi un komandā.

 • 15.Spēj uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem, racionālu darba laika un resursu izmantošanu.

 • Pārvalda valsts valodu.

 • Izprot un ievēro darba un vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības normatīvo aktu prasības.

Profesionālo kompetenču moduļi (pamatdaļa):

 • Dokumentēšana
 • Organizācijas darbības pamatprocesi
 • Dokumentu un informācijas aprite (1. līmenis)
 • Biroja darba organizēšana (1. līmenis)
 • Korporatīvā komunikācija 
 • Biroja darba organizēšana (2. līmenis)
 • Personāla dokumentu izstrāde un aprite
 • Dokumentu un arhīva pārvaldība
 • Dokumentu un informācijas aprite (2. līmenis)
 • Mūžizglītības kompetenču moduļi:
 • Sabiedrība un cilvēka drošība (1., 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • (2.līmenis)
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (2.līmenis)

Profesionālo kompetenču moduļi (mainīgā daļa):

 • Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi
 • Grāmatvedības kārtošana
 • Personas datu aizardzība
 • Mūžizglītības kompetenču moduļi:
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2.līmenis)
 • Zaļās prasmes

Kvalifikācijas prakse: 240 stundas pēc teorijas kursa sekmīgas apgūšanas.

Noslēguma pārbaudījums: kvalifikācijas eksāmens.

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Inese Blanka

Pieredzējusi pasniedzēja, vairāku gadu garumā pasniedzot kursus dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā, kā arī ar ilggadīgu profesionālo darba pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā valsts un pašvaldības institūcijās un organizācijās. Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē (Mg. hist), kas iegūts Latvijas Universitātē. Profesionālais maģistra grāds vadībzinībās (MBA) ar kvalifikāciju “Uzņēmumu un iestādes vadītājs”, kas iegūts Rīgas Pedagoģijas un ar Izglītības vadības akadēmijā. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultāte, doktorante.

 

 

Mg.psych. Arnis Kauķis

Mārketinga psihologs, lektors, vadītājs. Ar ilggadīgu profesionālo lektora pieredzi biznesa plānošanas, vadības teorijas, personāla vadības, saskarsmes psiholoģijas, kā arī komunikācijas un motivācijas, stresa menedžmenta kursu pasniegšanā. Piedalījies un guvis pieredzi dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir vairāku grāmatu autors, to vidū: „Kā vadītājam saprasties ar padotajiem un kā padotajiem izprast vadītāju”, „Es gribu savu salonu”, “Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos”.

 

 

Gundega Dambe

Personāla vadības eksperte, LU doktorante, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, vada lekcijas Biznesa augstskolā “Turība” un RISEBA par personāla vadību, SIA ”EiroVest” lektore Darba likuma, personāla vadības, personāla lietvedības jautājumos.

 

 

Vitālijs Korabeļņikovs

 

Lektors, kas absolvējis Latvijas Universitāti, iegūstot vispārējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotāja kvalifikāciju. Vitālijs strādā Eiropas Tālmācības vidusskolā par datorikas un digitālā dizaina skolotāju un IT Academy, Rīgas Stila un Modes tehnikumā par pasniedzēju. Vada profesionālās kompetences pilnveides kursus un seminārus par digitālām prasmēm mācību nodrošināšanā, mājaslapu veidošanu, WEB programmēšanas valodām (HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP, MYSQL).

 

Piesakies
«