+371 22038287
LV | RU | EN

Digitāla un interaktīva satura izstrāde

 Izglītības programmas mērķauditorija ir personas, kuras ir iesaistītas apmācību plānošanā, organizēšanā un īstenošanā uzņēmumā vai izglītības iestādē. Pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidojot digitālu un interaktīvu mācību materiālu. Prast patstāvīgi veidot animētus attēlus un stāstus, filmēt video nodarbības, veikt to apstrādi, pielāgojot digitālo vidi un viedierīces izveidotā materiāla izmantošanai dažādās klases organizāciju sistēmās (Google Classrooms, MS Teams, Google konts, Mākoņkrātuve). 

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

  • Izglītības procesā pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidojot un izmantojot jēgpilnu interaktīvu digitālo saturu.
  • Prasme izstrādāt digitāla, interaktīva satura materiālus izmantojot dažāda veida digitālos rīkus.
  • Zināšanas un izpratne par bezmaksas tiešsaistes rīkiem interaktīva satura izstrādē.
  • Prasme pielāgot digitālo vidi, ierīces un aizsargāt digitālo saturu.

Galvenās tēmas:

1.    Digitālās tehnoloģijas jēgpilna digitālā satura veidošanai .
2.    Digitāla un interaktīva materiāla izstrāde (Canva, Adobe Express, Mentimeter,Tricider, Wordwall, Photo Editor, Animiz Animation Maker u.c).
3.    Attēlu uzņemšana un apstrāde.
4.    Animētu attēlu veidošana.
5.    Komandas un klases darba organizācijas sistēmas.
6.    Digitālās vides un ierīču pielāgošana un drošība.

Mācību kurss 80 stundas (60 stundas tiešsaistē, 20 mācību vidē)

Mācības 8 stundas nedēļā vakaros vai brīvdienās.

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai un prasmēm  -Vismaz pamatizglītība, datorlietošanas prasmes pamata līmenī (DigComp 1.-2. līmenis)


Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā.

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Mg.paed. Ilmārs Zučiks

Informātikas, datorikas, digitālā dizaina pedagogs,Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas direktors. Savas pedagoģiskās un digitālās prasmes pierādīja, izstrādājot mācību priekšmetu “Datorika 1.-9. klasei” un “Datorika vidusskolai” programmu paraugus, kā arī Ilmārs ir vairāku Skola 2030 mācību materiālu autors.

Par izciliem sasniegumiem tika nominēts Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) balvas "Platīna pele" sadaļā “Neformālā izglītība”, kategorijā "Labākais E-skolotājs". Ir vadījis profesionālās kompetences pilnveides kursus izglītības tehnoloģiju mentoriem, pasniedzējiem ar un bez priekšzināšanām, iedvesmojot absolventus turpināt apgūt digitālo pratību padziļināti. Ilmārs Zučiks kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes veidot interaktīva satura materiālus, izmantojot dažāda veida digitālos rīkus, lai veiksmīgi iekļauties digitālās izglītības īstenošanas vidē.

 

Mārcis Galiņš

Izcils datorspeciālists un informātikas pedagogs, kas piedzīvojis izglītības iestāžu optimizāciju un smēlies pieredzi, strādājot vairākās Latvijas skolās no 1998.gada. Darbojas lauciņā: "Datorika, informātika, programmēšana" skolēnu vecumgrupā no 5 – 11.klasei. Darbojies SKOLA 2030 projektā: Kompetenču pieeja mācību saturā. Projekta ietvaros piedalījies Latvijas skolotāju apmācībā/ konsultēšanā, recenzējis datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu. Strādā arī datortehnikas remonta jomā, sniedz konsultācijas ar datu drošību saistītajos jautājumos. Vada un organizē dažādus seminārus veicinot mūžizglītības jomu Latvijā. Patlaban strādā Rīgas 13., Rīgas 75.vidusskolā, un Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā. Mārcis nodarbību laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs pilnveidot zināšanas par digitālām tehnoloģijām,  rīkiem mācību organizēšanā, kā arī komunikācijā ikdienas darbā, pilnveidojot praktiskās iemaņas trīsdimensiju modelēšanā un animācijā.


 

 Piesakies: 18_M_Vizuālo materiālu veidošana (kopa)

 

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi

Mērķis

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Pasākuma mērķa grupa

Bezdarba riskam pakļauta persona ir:

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus

Pamatnosacījumi

Sociālās un profesionālās pamatprasmes (programmas), kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarba riskam pakļauto personu apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija. Apmācības ietvaros tiek organizēta bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste.

«