+371 22038287
LV | RU | EN

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)

 

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

  • Programma paredz uzlabot pamata līmeņa zināšanas angļu valodā un turpināt angļu valodas apguvi, attīstīt praktiskās komunicēšanas spējas, kā arī papildināt vārdu krājumu un iegūt prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši Elementary līmeņa pakāpei.
  • Pilnveidot pamatzināšanas par angļu valodas likumsakarībām un lietojuma funkcijām.
  • Prasme sazināties ikdienišķās situācijās, kur notiek vienkārša informācijas apmaiņa par sev zināmiem tematiem un darbībām, sazināties vienkāršos teikumos, pastāstīt  par sevi un citiem cilvēkiem, savu izglītību un darbu.
  • Spēja veikt atbilstoši Elementary līmeņa pakāpei uzdevumus mutvārdos un rakstos, lai praktiskajās darbībās izmantotu valodu kā saziņas līdzekli, realizējot savas intereses un vajadzības.

 

Galvenās tēmas:


1. People around me / Cilvēki man apkārt  
2. Relationships / Attiecības  
3. Employment / Nodarbinātība  
4. Shopping / Iepirkšanās  
5. A day out / Brīvais laiks
6. Healthy living / Veselīgs dzīvesveids
7. Moving in / Pārvākšanās  
8. Travelling the world / Ceļošana pa pasauli
9. Emergency / Ārkārtas situācija  
10. Exploring the differences / Atšķirību izpēte  
11. Job market of the future / Nākotnes darba tirgus  
12. Final test / Gala ieskaite  

Mācību kurss 100 stundas 

Mācības 8 stundas nedēļā- vakaros vai brīvdienās.

Papildus materiāli mācību vidē!

 Pieteikšanās kuponam atvērta !!!!

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi

Mērķis

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Pasākuma mērķa grupa

Bezdarba riskam pakļauta persona ir:

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus

Pamatnosacījumi

Sociālās un profesionālās pamatprasmes (programmas), kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarba riskam pakļauto personu apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija. Apmācības ietvaros tiek organizēta bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste.

Pedagogi:

Katrīna Vēvere

 

 

«