+371 22038287
LV | RU | EN

Sadarbība ar vecākiem un ģimeni

Eiropas Tālmācības centrs piedāvā kursus programmā
"Kā veicināt sadarbību ar vecākiem un ģimeni?" - 8 stundu apjomā, veblekcija 26. oktobrī plkst. 10:00-15:00

 

Tālākizglītības kursi pedagogiem.

Kursu cena 25 EUR +PVN  par vienu dalībnieku, grupai atkarībā no dalībnieku skaita.
Pieteikties: 22038287, kursi@eiropascentrs.lv
Kursu norises vieta: Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā vai Jūsu telpās, vai tiešsasitē

Pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta vecāku un pedagogu sadarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem, lai bērni veiksmīgi integrētos skolā un sabiedrībā kopumā. Vispirms bērni mācās ģimenē, tāpēc skolai ir svarīgi turpināt ģimenē iesākto bērna personības attīstību, sadarbojoties panākt nepieciešamos uzlabojumus.
Tieši skolas un ģimenes sadarbība ir noteicošais faktors, lai pedagogi un atbalsta personāls gūtu izpratni un prasmes darbam ar bērniem situācijās, kurās nepieciešams novērtēt uzvedību saistībā ar to ietekmējošiem faktoriem. Uzvedības radītās problēmas ietekmē gan pedagogu darba kvalitāti, gan bērnu mācību sasniegumus, turklāt ne tikai to, kuru uzvedība ir problemātiska, bet visu klasē esošo audzēkņu sniegumu.

Lektore:


 Dr. psych. Airisa Šteinberga

RTU Humanitārā institūta direktore, Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedras un Sociālo zinātņu katedras asociētā profesore un RTU ETHZ fakultātes studiju prodekāne. Airisa Šteinberga kopš 2014. gada piedalās zinātniskās konferencēs un publicējas zinātniskos izdevumos. 2013. gadā publicējusi monogrāfiju “Pedagoģiskā psiholoģija”. Strādā kā psihologs – konsultants ar personības attīstības, vecāku un bērnu savstarpējo attiecību un karjeras izaugsmes problemātiku. Airisas pieredzē ir nodarbību vadīšana skolotāju profesionālās pilnveides programmās tādās tēmās, kā    pedagoģiskā psiholoģija, pedagoģiskā saskarsme, audzināšanas psiholoģija, sadarbības psiholoģiskie aspekti..

 

 

 

 

Mg.psych. Arnis Kauķis

Mārketinga psihologs, , kopš 1994. gada dažādu līmeņu vadītājs izglītības sistēmas iestādēs, karjeras konsultants. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” pedagogs. Ar ilggadīgu profesionālo lektora pieredzi biznesa plānošanas, vadības teoriju, personāla vadības, saskarsmes psiholoģijas, kā arī komunikācijas un motivācijas, stresa menedžmenta kursu pasniegšanā. Piedalījies un guvis pieredzi dažādos starptautiskos projektos, kā arī ir vairāku grāmatu autors, to vidū: „Kā vadītājam saprasties ar padotajiem un kā padotajiem izprast vadītāju”, „Es gribu savu salonu”, “Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos”.

 

 

 

Kursu programmā:

  • Pozitīvas sadarbības ar vecākiem priekšnoteikumi
  • Komunikācijas stratēģijas darbā ar vecākiem un ģimeni
  • Klases audzinātāja loma pozitīvas sadarbības veicināšanā
  • Inovatīvu sadarbības formu veidošana un ieteikumi sadarbības veicināšanai

Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centrā, saskaņojuma Nr.RIMC-21-373, 29.12.2021

 

 

 
Piesakies
«