+371 22038287
LV | RU | EN

Mācību procesa īstenošana izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām pirmsskolas un pamatizglītības posmā

Eiropas Tālmācības centrs piedāvā kursus programmā
"Mācību procesa īstenošana izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām pirmsskolas un pamatizglītības posmā" - 12 stundu kursi,

20. septembrī no plkst. 12:00-18:00

Tālākizglītības kursi pedagogiem.

Kursu cena 30 EUR + PVN par vienu dalībnieku
Pieteikties: 22038287, kursi@eiropascentrs.lv

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma visiem izglītības jomas pedagogiem, izglītības iestāžu atbalsta personālam un izglītības speciālistiem, administrācijai pirmsskolas un pamatizglītības posmā.

Padziļinātas zināšanas par bērnu un skolēnu ar speciālajām vajadzībām pedagoģiski psiholoģiskajām īpatnībām, to izpausmi mācību darbā, traucējumu mazināšanas un mācību sasniegumu paaugstināšanas iespējām izglītības iestādē pirmsskolas un pamatizglītības posmā.

Lekciju lasa:

Olita Strazdiņa

Lektore ar plašu pedagoģisko pieredzi no sākumskolas pedagoga līdz izglītības iestādes vadītājas amatam. Kopš 2018. gada Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja. Ieguvusi profesionālo maģistra grādu speciālajā pedagoģijā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācijā. Olita kursu laikā dalīsies ar savu līdzšinējo pieredzi, balstoties uz digitālās lietpratības pilnveidošanu mācīšanas procesā un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanu pirmsskolas posmam.

 

Baiba Šumina

Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas metodiķe (atbilsdības jomas – pirmsskolas un speciālā izglītība). Bauskas novada Domes pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja. Gan pirmsskolas izglītības jomu, gan speciālās izglītības jomu izzinājusi gan mācoties un studējot, gan prakstiski strādājot par pirmsskolas pedagogu speciālās izglītības grupā. Strādājusi arī par Bauskas novada pašvaldības PII „Pasaulīte” struktūrvienības vadītāju. Par galveno prioritāti speciālajā izglītībā uzskata iespējami ātrāku problēmu diagnosticēšnu, ar mērķi sniegt maksimālu nepieciešamo atbalstu to novēršanai,  to īstenojot iekļaujošas izglītības kontekstā , izmantojot kvalificēta atbalsta personāla resursus un sekmīgu sadarbību ar izglītojamā vecākiem.

Apgūstamās tēmas:

  • Iekļaujošā izglītība bērniem ar speciālām vajadzībām Latvijā.
  • Skolēni ar speciālajām vajadzībām izglītības procesā:
  • Izglītojamie ar redzes un dzirdes traucējumiem, valodas, garīgas veselības un garīgās attīstības traucējumiem:
  • Mācīšanās traucējumu diagnostika, diagnostikas instrumenti:
  • Kārtība, kādā izglītības iestādē  tiek noteiktas izglītojamo speciālo vajadzības, kā arī izstrādāti un īstenoti individuālie izglītības programmas apguves plāni:

 

Programma saskaņota 2021.gada 29. decembrī, Nr. RIMC-21-376.

Piesakies
«