+371 22038287
LV | RU | EN

Audzināšana kā pedagoģiskā procesa sastāvdaļa

“Audzināšana kā pedagoģiskā procesa sastāvdaļa” 6 stundu apjomā veblekcija

26. septembrī plkst. 10:00-14:00

Tālākizglītības kursi pedagogiem.

Kursu cena 25 EUR+ PVN  par vienu dalībnieku vai grupai no dalībnieku skaita
Iespēja organizēt kursus Jūsu telpās vai tiešsaistē
Pieteikties: 22038287, kursi@eiropascentrs.lv

Programmas apguves laikā pedagogi pilnveido profesionālo sagatavotību audzināšanas darbībai, apgūstot pozitīvās audzināšanas metodes, kas sekmē izglītojamā veiksmīgai dzīvei nepieciešamo iemaņu izkopšanu, brīvas domāšanas un rīcības izpausmes; uzlabo prasmi sadarboties ar ģimeni vienotu audzināšanas mērķu sasniegšanā. (Atbilstoši MK noteikumi Nr.480;15.07.2016)

Lektore:

Dr. psych. Airisa Šteinberga

RTU Humanitārā institūta direktore, Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedras un Sociālo zinātņu katedras asociētā profesore un RTU ETHZ fakultātes studiju prodekāne. Airisa Šteinberga kopš 2014. gada piedalās zinātniskās konferencēs un publicējas zinātniskos izdevumos. 2013. gadā publicējusi monogrāfiju “Pedagoģiskā psiholoģija”. Strādā kā psihologs – konsultants ar personības attīstības, vecāku un bērnu savstarpējo attiecību un karjeras izaugsmes problemātiku. Airisas pieredzē ir nodarbību vadīšana skolotāju profesionālās pilnveides programmās tādās tēmās, kā    pedagoģiskā psiholoģija, pedagoģiskā saskarsme, audzināšanas psiholoģija, sadarbības psiholoģiskie aspekti.

 Apgūstamās tēmas:

  • Personības attīstība kā izglītības mērķis.
  • Audzināšanas mērķis – attieksmju attīstība.
  • Mācīšanās saturs un mācīšanas metodes kā audzināšanas līdzekļi.
  • Komunikācijas audzinošais spēks un emocionālā inteliģence.

 

Programma saskaņota 2021. gada 29. decembra saskaņojuma Nr. RIMC-21-380

Kursu norises vieta: klātiene Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā vai tiešsaiste

Piesakies
«